Integritetspolicy

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den person-uppgiftsansvarige

 • Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.
 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Jörg Hausding, Nalamo Impex, Älvvägen 9, 87393 Nyland, Sverige, Tel: +46 73 094 31 60, E-post: office@nalamoimpex.com. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
   

2) Insamling av uppgifter vid besök på vår webbplats

 • När du använder vår webbplats endast i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
  • Vår besökta webbplats
  • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
  • Mängd data som skickats i bytes
  • Källa/referens från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare som används
  • Operativsystem som används
  • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)
 • Behandlingen sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.
 • Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.
   

3) Cookies

 • För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade "session cookies"), medan andra finns kvar på din enhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "persistent cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i cookieinställningarna i din webbläsare.
 • Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet, i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR i händelse av samtycke eller i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
 • Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller i allmänhet.
  Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
   

4) Att ta kontakt

 • Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din begäran eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 lit. b GDPR. 
 • Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats slutgiltigt; detta är fallet om det kan härledas från omständigheterna att ärendet i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.
   

5) Verktyg och övrigt

Verktyg för samtycke till cookies

 • Denna webbplats använder ett så kallat "cookie consent tool" för att erhålla effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. "Cookie consent tool" visas för användarna när de besöker webbplatsen i form av ett interaktivt användargränssnitt, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer kan ges genom att kryssa i en ruta. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om respektive användare ger sitt samtycke genom att kryssa i lämplig ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast ställs in på användarens slutenhet om samtycke har givits.
 • Verktyget sätter tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookie-preferenser. Personliga användaruppgifter behandlas inte i denna process.
 • Om personuppgifter (t.ex. IP-adressen) i enskilda fall behandlas i syfte att lagra, tilldela eller logga cookie-inställningar, sker detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av en rättsligt kompatibel, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed av en rättsligt kompatibel utformning av vår webbplats.
 • En annan rättslig grund för behandlingen är art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av respektive användares samtycke.
 • Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.
 • Ytterligare information om operatören och inställningsalternativen för cookie-medgivandeverktyget finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.
   

6) Rättigheter för den registrerade

 • Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (informations- och interventionsrättigheter) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi informerar dig nedan:
  • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR
  • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR
  • Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med art. 18 GDPR
  • Rätt till information i enlighet med art. 19 GDPR
  • Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 GDPR
  • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 GDPR
 • RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
  OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.

  OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

  OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

  OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL.
   

7) Varaktighet för lagring av personuppgifter

 • Lagringsperioden för personuppgifter bestäms av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning). Efter utgången av perioden raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, förutsatt att de inte längre krävs för avtalsuppfyllelse eller avtalsinitiering och/eller vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.

Uppdaterad 13/03/2024

Logo Nalamo Impex

© Nalamo Impex 2024. 
Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved. | Alla rättigheter förbehållna. 

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.